Make your own free website on Tripod.com

ซอฟแวร์หมายถึง คำสั่งหรือชุดของคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามต้องการ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเอง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ
1. ซอฟแวร์ระบบ (System Software)
2. ซอฟแวร์ประยุกต์ (Application Software)

ซอฟแวร์ระบบ (System Software)

 

ซอฟแวร์ระบบ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้ในการควบคุมระบบการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ถือว่าเป็นชุดคำสั่งแรกที่สำคัญที่สุด และยังแปลชุดคำสั่งต่าง ๆ ให้เป็นภาษาเครื่องอีกด้วย และ Software ระบบแบ่งออกได้ดังนี้
1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating system :OS)
2. โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utlity Program)
3. โปแกรมแปลภาษา (Compiler, translator)
ซอฟแวร์ประยุกต (Application Software)
เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งและเหมาะกับงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ ได้แก่
1. Package Program เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เขียนไว้พร้อมนำไปใช้งานได้เลย เช่น - งานด้านเอกสาร (Word Processing) - งานด้านตัวเลข (Speed Sheets) - ฐานข้อมูล (Database) -งานภาพ (Graphics)
2. User Program เป็นโปรแกรมที่ผุ้ใช้คอมพิวเตอร์เขียนเองเพื่อใช้งาน