Make your own free website on Tripod.com
บุคลากรทางคอมพิวเตอร(PEOPLEWARE)

บุคลากรทางคอมพิวเตอร หมายถึง คนที่มีความรู้ความสามารถในการใช้หรือควบคุมให้การใช้คอมพิวเตอร์เป็นไปอย่างราบรื่น อาจจะประกอบด้วยคนเพียงคนเดียวหรือหลายคนช่วยกันรับผิดชอบ โครงสร้างของหน่วยงานคอมพิวเตอร์
1.
ฝ่ายวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
2.
ฝ่ายเกี่ยวกับโปรแกรม
3.
ฝ่ายปฏิบัติงานเครื่องและบริการ

บุคลากรในหน่วยงานคอมพิวเตอร์
1.
หัวหน้าหน่วยงานคอมพิวเตอร์ (EDP Manager)
2.
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงาน (System Analyst หรือ SA)
3.
โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
4.
ผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer Operator)
5.
พนักงานจัดเตรียมข้อมูล (Data Entry Operator)

  กลับไปหน้าแรก