Make your own free website on Tripod.com

 

         ฮาร์ดแวร์  (Hardware)  เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ประกอบเป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน   มีความสำคัญเหมือนกันทุก ๆ ส่วน เพราะ
แต่ละส่วน แต่ละอุปกรณ์ต้องพึ่งพาอาศัยกัน  จะทำงานเองไม่ได้  ฮาร์แวร์
สามารถแบ่งออกได้เป็น  3 ชนิด  ได้แก่
        1.
อุปกรณ์นำเข้า  (Input) เป็นอุปกรณ์ที่นำเข้าข้อมูล  ภาพ  หรือ เสียง
            
เพื่อนำไปประมวลผลในเครื่อง  
        2.
อุปกรณ์ประมวลผล  (Process) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้รับข้อมูลจาก
            
อุปกรณนำเข้าแล้วทำการประมวลผลออกมาตามคำสั่งของผู้ใช้
       3.
อุปกรณ์นำออก (Output) เป็นอุปกรณ์ที่เมื่อประมวลผลเสร็จแล้ว
           
จะนำข้อมูลภาพ   ตัวอักษร  หรือ เสียง ออกมาตามคำสั่งของผู้ใช้